Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

lubiezolty
0523 f0b1 200
Reposted fromparkaboy parkaboy viaeirena eirena
lubiezolty
lubiezolty
3007 177b 200
Reposted fromqb qb viafrikadelle frikadelle
lubiezolty
5924 3d7a 200
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
lubiezolty
2179 5e1a 200

eba94:

Wow real

March 25 2017

lubiezolty
5527 b990 200
Reposted fromparkaboy parkaboy viageek4life geek4life
lubiezolty
9414 400a 200
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viageek4life geek4life
lubiezolty
7836 d600 200
Reposted fromNeutrum Neutrum viageek4life geek4life

March 04 2017

lubiezolty
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaAmericanlover Americanlover
lubiezolty
Moja przyjaciółka pyta: „Kochanie, do kiedy warto walczyć o miłość?"
Odpowiadam: „Kochanie, nie znam definicji, ale chyba do momentu, gdy on tego też chce. I ty chcesz. I wierzycie, że jeszcze się uda to wszystko odkopać".

Cała reszta jest lękiem przed samotnością, odrzuceniem i spotkaniem z bólem, że my tak, a ktoś nie.
http://matkazonaiklopoty.mamadu.pl/118415,zostac-czy-odejsc-o-tym-czym-jest-milosc
lubiezolty
7742 1529 200
Reposted fromohhh ohhh viaAmericanlover Americanlover

February 17 2017

lubiezolty
6709 6b85 200
Reposted fromusual usual viaAmericanlover Americanlover

May 28 2015

lubiezolty
Galaxy space bracelet
Reposted fromoopsiak oopsiak viahexxe hexxe
lubiezolty
lubiezolty

May 25 2015

lubiezolty
Coldplay’s Game of Thrones: The Musical (x)
lubiezolty
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaikari ikari
9391 9104 200

shychemist:

One of my favourite twitter trending topics I’ve seen in a while: #GirlsWithToys.

This came as a response to an Astronomer’s remarks that Scientists are ‘boys with toys’.

Glad to see such a strong response from the women of STEM. :)

Reposted fromfourfourfour fourfourfour viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl